Rakentaminen

Rakennustyöt Tolpanvaarassa alkoivat helmikuussa 2022. Ensimmäiset tuuliturbiinit pystytetään keväällä 2023.

consturction

Puiston rakentaminen alkaa valmistelusta. Ensimmäisenä rakennetaan tiet, raivataan tuuliturbiinien perustusten rakentamiseen tarvittavat alueet ja tehdään nosturipaikat valmiiksi. Sen jälkeen alkaa perustusten rakentaminen ja kaapeleiden asennus sekä sähköaseman rakentaminen. Ensimmäiset tuuliturbiinit alkavat kohota noin vuoden kuluttua töiden aloittamisesta, eli nykyisen aikataulun mukaan keväällä 2023 Ennen puiston lopullista valmistumista asennetut tuuliturbiinit testataan ja säädetään usean kuukauden aikana, jotta kaikki tarvittava toimisi moitteettomasti.

Vaikutukset jokapäiväiseen elämään

Metsästys

Hankealue on peura- ja pienriistan metsästysaluetta. Metsästyslain 8 §:n mukaan Pudasjärvi kuuluu niin sanottuun vapaan metsästyksen alueeseen, jossa asukkaalla on oikeus metsästää kotikaupungissaan valtion omistamilla alueilla. Hankealueella on viisi metsästyskerhoa: Pelttarin seudun metsästyskerho, Malisen Erä, Kosamon Metsästysseura ry, Ervastinseudun Metsästysseura, Puutteen Erä ja Oulun Eräkaira 1999.

Hankealueella Tautilammen rannalla on yksi metsästykseen hyödynnettävä erämaja. Lisäksi hankealueen rajalla on yksityinen erämaja Säkkisenahon alueella.

Uusi tieverkko parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa siten myönteisesti virkistystoimintaan.
Uusi tieverkko parantaa alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa siten myönteisesti virkistystoimintaan. Voimansiirtolinjan aukkojen näkyvyyttä voidaan hyödyntää myös metsästyksessä.

Lisääntynyt toiminta hankealueella rakentamisen aikana saattaa tilapäisesti vähentää alueella liikkuvien eläinten määrää ja siten heikentää metsästysmahdollisuuksia. Peurat saattavat siirtyä kauemmas alueilta, joilla rakennetaan aktiivisesti. Hankealueen muutokset, kuten tienvahvistus ja maisemointi voivat tilapäisesti vähentää riistan liikkumista hankealueella. Rakentamisen aikana metsästystä voidaan rajoittaa turvallisuussyistä.

hunting
reindeer

Porot

Tolpanvaara-Jylhänvaaran alue on poronhoitoaluetta ja se kuuluu Pintamon paliskuntaan. Pintamon paliskunnan kanssa 9.12.2014 tehdyn sopimuksen mukaan kehityksen vaikutukset porotalouteen korvataan.

GPS on asennettu viiteen poroon, joiden liikkumista seurataan tuulipuiston rakennus- ja toimintavaiheen aikana.

Metsässä liikkuminen

Tolpanvaara-Jylhävaaran alue on suosittu marjanpoiminta- ja metsästysalue. Alueella myös sienestetään, kalastetaan ja harjoitetaan metsätaloutta.

Liikkumista rakenteilla olevien tuulivoimaloiden läheisyydessä saatetaan joutua rajoittamaan turvallisuussyistä. Toiminnassa ollessaan tuulipuisto ei estä pääsyä hankealueelle eikä vaikeuta virkistyskäyttöä, kuten marjanpoimintaa, sienestystä tai metsästystä.

Talvella lumi aurataan metsäteillä tuulipuiston huoltamiseksi. Se helpottaa metsässä liikkumista ja voi lisätä mahdollisuuksia vapaa-ajan aktiviteetteihin. Tuuliturbiineihin on asennettu de-icing-laitteet ice-throw-riskin vähentämiseksi.

Rakennustyöalueella on liikuttava varovasti ja noudatettava paikan päällä olevia varoitusmerkkejä.

Liikenne

Rakennusvaihe saattaa vaikuttaa joihinkin liikenneväylien varrella asuviin, lähinnä tilapäisen liikenteen lisääntymisen vuoksi. Tätä voidaan lieventää aktiivisen tiedonjaon avulla ja parantamalla liikenneturvallisuutta esimerkiksi asettamalla nopeusrajoituksia.

Tuuliturbiiniosien kuljetuksen aikana voi esiintyä tilapäisiä tiesulkuja ja silloin on noudatettava vastaavia liikennejärjestelyjä. Useimmiten tuuliturbiiniosien kuljetus tapahtuu öisin, jotta siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä. Osakuljetuksen arvioitu aika on toukokuusta kesäkuuhun v. 2023.

Puistoalueelle pääsee sisään kahdesta paikasta Näljängäntie (8390) kautta.

Kyseisellä alueella on ehdottomasti noudatettava tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joista kertovat ilmoitustaulut ja liikennemerkit.

Yksityiskohtaisempi katsaus rakennustöiden vaiheista ja aikataulusta

Tiet ja nosturityynyt

Uusien teiden rakentaminen ja olemassa olevien metsäteiden uudelleenrakentaminen. Nosturipaikkojen rakentaminen.

02.2022 - 10.2022

Perusta

Rakennetaan ankkuri- ja gravitaatioperustukset (syvennyksen kaivaminen, ankkureiden asennus, raudoituksen asennus, betonin valaminen ja maantäyttö)

04.2022 - 11.2022

Kaapelit

Kaapelit asennetaan maahan

05.2022 - 03.2023

Sähköasema

Sähköaseman rakentaminen

07.2022 - 12.2022

Tuuliturbiinien

Tuuliturbiinien pystyttäminen

05.2023 - 09.2023

Tarkempi suunnitelma