Ympäristövaikutukset

Tutkimusten mukaan Tolpanvaarassa on erittäin hyvät tuuliolosuhteet. Ei valtion- tai luonnonsuojelualueita. Vähäisen asutuksen ansiosta tuulipuiston aiheuttama häiriö on vähäistä. Hyvä olemassa oleva metsätieverkosto.

Environement

Puiston perustamista edelsi perusteellinen ympäristövaikutusten arviointi, jossa huomioitiin mahdolliset vaikutukset sekä ihmisiin että luontoon. Samanaikaisesti vaikutusten arvioinnin kanssa laadittiin temaattinen suunnitelma (maankäyttösuunnitelma).

YVA:n ja maankäyttösuunnitelman aikana tärkeimmät arvioitavat vaikutukset olivat

  • vaikutukset väestöön ja maankäyttöön
  • vaikutukset maisemaan
  • ääni- ja varjostusvaikutukset ja niiden vaikutukset ihmisten elinoloihin viihtyisyyteen ja virkistyskäyttöön
  • vaikutukset lintuihin ja luonnon monimuotoisuuteen.


Ympäristövaikutusten arvioinnissa etusijalle asetettiin merkittäviksi vaikutuksiksi arvioidut vaikutukset. YVA-ohjelmaan sisältyi ympäristölainsäädännön mukainen Natura-tarvearviointi.

YVA-arviointivaiheessa tehtiin seuraavat lisätutkimukset arviointityön olemassa olevan aineiston tueksi:

Go working with nature

Lähimmät talot sijaitsevat noin 1600 m päässä tuulipuistosta. Asutus hankealueen läheisyydessä on harvaa. Lähimmät pienet asutusalueet ovat Puhoksen, Kosamonniemen ja Kurjen kylät.

Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat lomarakennukset sijaitsevat pääosin hankealueen ympärillä olevien vesistöjen rannoilla, kuten Pienellä Haukijärvellä, Haukijärvellä ja Puhosjärvellä.

Tolpanvaaran tuulipuiston kehittämisalue on 2200 hehtaarin kokoinen ja metsänhakkuutöitä on tehtävä 25 hehtaarille.

Ympäristövaikutusten arvioinnin johtopäätökset

Maankäyttö

Haittavaikutuksia voidaan estää hyvällä tiedottamisella alueen toimenpiteistä ja rajoituksista sekä rakentamisen että käytön aikana. Hankkeella parannetaan hankealueen nykyistä tietä ja täydennetään tieverkkoa plug-in-teillä, jotka johtavat nykyisistä metsäteistä tuuliturbiineihin.

Maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot

Tuuliturbiinit ovat kooltaan suuria, mikä johtaa rajoitettuun keinovalikoimaan haitallisten maisemavaikutusten vähentämiseksi. Voimalaitosten väritys on valkoinen/harmaa, jonka on todettu olevan paras väritys ympäröivän maiseman kannalta.

Alueella tunnetut muinaiset pyhäinjäännökset on huomioitu tuulipuiston suunnittelussa. Rakennustöiden huolellinen suunnittelu ja toteutus voivat estää muinaisten jäännösten (tervahauta) vahingoittumisen.

Kasvillisuus

Uuhanalaisten lajien sijainti on otettava huomioon rakennustöiden suunnittelussa, ja sen on oltava metsä- ja vesilain mukainen.

Melu

Tuulipuisto ei ylitä melun viitearvoja asuinalueella. Tuuliturbiinin melutason alentamiseen on lisäksi käytettävä tuuliturbiinien teriä, joissa on hammastuksia.

fauna

Linnut ja muu eläimistö

Vaikutukset eläimistöön hankealueella ovat rajalliset. Alueella voi olla esimerkiksi liito-oravia, mutta liito-oravan mahdollisten elinympäristöjen on tarkoitus pysyä ennallaan.

Lintuihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia on vähennettävä muuttamalla tuulivoimaloiden paikkasuunnitelmaa siten, että ne sijaitsevat turvallisella etäisyydellä linnuille arvokkaista alueista.

Välkkyminen

Välkkymisen vähentämiseksi tarkoitetut toimenpiteet voivat olla esimerkiksi suojapuiden istuttamista tai niiden jättämistä alueille, jotka ovat alttiita välkkymiselle. Välähdysten vaikutukset lähiasutukseen ja tieliikenteeseen on kuitenkin arvioitu tässä hankkeessa niin pieniksi, ettei erityistoimia tarvita. Arvioinnin mukaan hankealuetta lähellä olevalle väestölle ei aiheudu merkittävää välkkymistä, eikä Tanskassa ja Ruotsissa käytössä olevia ohjearvoja ylitetä.

Ihmisten toimeentulo, elinolot ja hyvinvointi

Hankkeen haittavaikutuksia voidaan lieventää huolellisella suunnittelulla ja tiedottamalla aktiivisesti vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Muille aluetta käyttäville ihmisille tiedottaminen (virkistyskäyttö, yritykset jne.) eliminoi myös ihmisten kokeman epävarmuuden. Vaikutuksia voidaan myös lieventää parantamalla alueen liikenneturvallisuutta ja varmistamalla alueen virkistyskäyttö rakennusvaiheessa niin pitkälle kuin mahdollista.

Haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja alueen viihtyvyyteen voidaan vähentää panostamalla tuulipuistojen melun vähentämiseen esimerkiksi meluoptimoidulla toiminnalla. Rakentamisen aikana työ on suunniteltava hyvin ja toteutettava tehokkaasti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä liikenneturvallisuuteen rakentamisen aikana lähellä hankealuetta.

Hankkeen haittavaikutusten ehkäisemiseen poroteollisuuteen liittyvien toimenpiteiden suunnittelua jatketaan Pintamon paliskunnan ja Paliskuntayhdistyksen kanssa.

Turvallisuus

Jään muodostuminen tuuliturbiineissa vähenee terän lämmitysjärjestelmällä. Tuulivoimaloista putoavan jään aiheuttaman turvallisuusriskin arvioidaan olevan pieni, mutta voimalaitosten läheisyydessä talvella liikkuessa on hyvä tarkkailla tiettyjä turvaetäisyyksiä. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana on kiinnitettävä huomiota ympäröivän alueen liikenneturvallisuuteen esimerkiksi antamalla tietoja ja asettamalla väliaikaisia nopeusrajoituksia.

Yleistä tietoa tuulipuistojen vaikutuksista

Melu

Vaikka nykyaikaisten tuulivoimaloiden aiheuttama melu on vaatimatonta (verrattuna esimerkiksi raskas- tai puunjalostusteollisuuteen), tuulipuiston läheisyydessä on mahdotonta välttää kokonaan terien liikkumisesta aiheutuvaa suhinaa. Toisaalta tehokkaimpien nykyaikaisten sähkötuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuva melunormin ylittävä ääni ei ulotu edes konservatiivisimpien oletusten mukaan yli 700 metrin päähän tuulivoimalasta. Kehittäjien tavoitteena on joka tapauksessa suunnitella tuulipuisto, joka ei häiritse lähiseudun asukkaita.

Sähkötuulivoimaloita suunniteltaessa laaditaan melukartta, joka osoittaa laskennallisesti melun leviämisen. Melukartta perustuu oletukseen, että kaikki tuuliturbiinit toimivat enimmäismelua aiheuttavassa tilassa ja melu leviää samanaikaisesti kaikkiin suuntiin. Todellisuudessa se ei kuitenkaan koskaan ole niin, sillä melu voi levitä vain yhteen suuntaan tuulen mukana. Melun leviämisen mallinnuksessa huomioidaan myös äänen imeytyminen tai heijastuvuus maassa – esimerkiksi metsä on erinomainen melueste ja imee hyvin erilaisia ääniä. Osa tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta myös vaimenee tavallisessa taustamelussa, oli kyseessä sitten ajoneuvojen liikkuminen tai tuulen suhina. Yhteenvetona voidaan todeta, että melukartta ottaa huomioon useat varotoimet, joten todellinen melutaso on aina alhaisempi kuin malleissa.

Pimennys

Aurinkoisina päivinä tuuliturbiinin terien pyöriminen aiheuttaa liikkuvia varjoja. Jotta pimennystä esiintyisi, tuuliturbiinin on sijaittava samassa linjassa henkilön ja auringon (auringonsäteiden osumisen) kanssa. Siksi liikkuvien varjojen esiintymisaika on helposti ennustettavissa ja mallinnettavissa, mikä voidaan ottaa huomioon tuuliturbiinien sijaintipaikkoja määritettäessä. Näin pimennyshaitta voidaan välttää kokonaan.

Infraääni

Infraääni on ääni, jonka paineenmuutos on alle 20 Hz, eli alle tavallisen ihmisen kuulokynnyksen. Sähkötuulivoimaloiden aiheuttama infraääni on joka tapauksessa ihmisen kuulo- ja tuntokynnystä matalampi. tutkimukset osoittavat muun muassa, että tuuliturbiinien synnyttämä infraääni on samaa suuruusluokkaa kuin luonnonilmiöiden tuottamat infraäänitasot. Minkäänlaista infraäänen aiheuttamaa terveysvaaraa ei ole noin 300–500 päässä tuuliturbiinista. Minkäänlaista infraäänen aiheuttamaa terveysvaaraa ei ole noin 300–500 päässä tuuliturbiinista.

Tärinä

Jotta tuuliturbiini pysyy vakaana ja kestävänä, sen perustan on oltava täysin tärinätön. Siksi voimme väittää, etteivät toimivat tuuliturbiinit aiheuta maaperän tärinää.

Säteily

Tuuliturbiinit eivät säteile mitään, joten säteilyyn liittyvä vaara puuttuu.

Linnut

Yksi sähkötuulivoimaloiden merkittävimpiä ja selkeimmin erottuvia vaikutuksia luonnonympäristöön on riski siitä, että linnut lentävät tuuliturbiinia päin tai saavat iskun sen terästä. Sen minimoimiseksi tai ehkäisemiseksi voidaan ottaa käyttöön useita apukeinoja. Tuuliturbiinien terien näkyvyyden parantamiseen on käytetty onnistuneesti niiden maalaamista sekä erikoisvalaistuksen lisäämistä pimeässä. Nykyaikaisten sähkötuulivoimaloiden pyörimisnopeus on lisäksi melko hidas, mikä vähentää myös merkittävästi törmäysriskiä.

Birds in wind farm
animals

Eläimet

Tuulivoimaloiden vaikutus eläimiin riippuu monista tekijöistä, muun muassa tuuliturbiinien sijainnista ja tietystä eläinlajista sekä sen herkkyydestä ulkoisiin vaikuttajiin. Virolaiset biologit ovat esimerkiksi todenneet, että eri nisäkkäät ovat sopeutuneet yllättävän hyvin Viron länsirannikon tuulipuistoihin. Useat tutkimukset osoittavat myös, että ihmisiä pelkäävät riistaeläimet tottuvat tuulivoimaloihin myös metsäalueella suhteellisen nopeasti jo rakentamisen päätyttyä. Se, miten tuuliturbiinit vaikuttavat biologiseen monimuotoisuuteen sekä eläimiin, selviää kuitenkin ympäristövaikutusten strategisessa arvioinnissa. Vaikutuksen arvioinnin ja tuulipuiston suunnittelun tavoitteena on, ettei tuulipuiston rakentaminen saa aiheuttaa huomattavaa vaikutusta eläimiin. Jollei sitä voida taata lieventävillä menetelmillä, tuulipuistoa ei rakenneta kyseiselle alueelle.

Vesi

Nykykäytännön perusteella ei vaikuta siltä, että tuulipuistojen rakentamisella ja toiminnalla olisi kielteisiä vaikutuksia pohja- tai pintaveteen tai kaivoihin. Jotta näin olisi myös jatkossa, mahdollisia vaikutuksia arvioidaan tarkemmin ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä ja tarvittaessa otetaan käyttöön rakennustekniset ratkaisut kaikenlaisten riskien välttämiseksi.

Metsänhakkuu

Tuulipuiston rakentamiseksi metsää on hakattava perustuksen alta ja rakennustyömaan alueelta, mikä on noin 1 ha tuuliturbiinia kohti. On tärkeää säilyttää viherrakenne ja eläinten sekä lintujen elinympäristöt. Tiedossa ei ole yhtään tuulipuiston kehityshanketta, jossa eläimet ja linnut eivät ole palanneet alueelle rakennustoiminnan päätyttyä.